Certificació Aenor

certificados_aenor_certificats_aenor_puertas

AENOR és una marca de qualitat que identifica a les portes certificades i garanteix:

 • Que les portes compleixen amb els requisits recollits en les normes tècniques que li són aplicables
 • Que les portes se sotmeten a controls periòdics per a comprovar la seva conformitat amb aquestes normes.

Les portes de seguretat Eurosegur aposten per la qualitat i així demostrar mitjançant fets i de manera independent que les seves portes de seguretat són la millor opció del mercat.

La Marca de certificació de qualitat AENOR atorga als clients:

Confiança: que les portes Eurosegur certificades es construeixen seguint les millors pràctiques reconegudes en el sector.
Qualitat: del sistema de gestió de l’empresa objecte de certificació.
Garantia de millora i perfeccionament continu per a aconseguir i mantenir la certificació.
Imparcialitat de l’organisme que avalua i concedeix la certificació.
Diferenciació respecte a altres portes del mercat no avaluades ni certificades.

aenor-logo

Marcatge CE

Marcatge CE de finestres i portes per als vianants exteriors i finestres de teulada UNEIX EN 14351-1:2006.

El Marcatge CE és una declaració tècnica per a la comercialització de la porta en tots els països membres de la Unió Europea que garanteix:

 • Que la porta és conforme amb els requisits mínims en matèria de salut i seguretat que li són aplicables.
 • Que s’han dut a terme els procediments d’avaluació per a verificar la conformitat d’aquests requisits.

Per què és important el Marcatge CE

Perquè garanteixen que Eurosegur compleix amb les obligacions imposades per la Marca CE i que per tant:

 • Ha realitzat els assajos inicials sobre la porta en un laboratori notificat per a verificar que la porta i la seva documentació tècnica compleixen amb els requisits que estableix la normativa aplicable.
 • Ha implantat un sistema de control de producció en fàbrica que assegura que les portes que comercialitza són conformes amb les característiques declarades en l’etiquetat CE.
 • Ha preparat la documentació dirigida al particular que acompanya a totes les portes fabricades.
  – Declaració de la Conformitat del CE: que el responsabilitza al del compliment del marcatge CE.
  – Etiquetat CE: de totes les portes amb els resultats obtinguts.
  – Manual d’Instruccions: amb les recomanacions per al manteniment rutinari de la porta.

Important per als professionals. El Marcatge CE permet:

 • La lliure circulació de mercaderies: oportunitat d’accedir a tot el mercat de la Unió Europea a través del Marcatge CE, sense haver de realitzar assajos o homologacions en els llocs de destinació d’aquests.
 • Un entorn tècnic comú: que afavoreix la confiança mútua entre els Estats membres, de manera que els assajos i certificats realitzats en qualsevol d’ells tingui la mateixa validesa legal.
marcado_ce

Assajos de Seguretat

aenor_icono_puerta

Marca Aenor de Producte Certificat:

Per a la comercialització de la porta en tots els països membres de la UE que garanteix que la porta és conforme amb els requisits mínims en matèria de salut i seguretat que li són aplicables, i que s’han dut a terme per part AENOR els procediments d’avaluació per a verificar la conformitat d’aquests requisits.

ce_logo_puerta

Marcatge CE UNE-EN 14351-1:1:2066+A1.
Declaració tècnica per a la comercialització de la porta en tots els països membres de la Unió Europea que garanteix que la porta és conforme amb els requisits mínims en matèria de salut i seguretat que li són aplicable i que s’han dut a terme per part del fabricant els procediments d’avaluació per a verificar la conformitat d’aquests requisits.

permeabilidad_aire_puerta

Resistència a l’aire UNE-EN 1026:2000:
La permeabilitat a l’aire defineix la quantitat d’aire que passa per causa de la pressió a través d’una porta tancada. La porta es classifica amb un grau que va des de CLASSE 0 (sense assajar) a CLASSE 4 (la de major permeabilitat i millor classificació).

resistencia_viento_puertas

Resistència al vent UNE-EN 12211:2000:
Determina la resistència a la deteriorament per les càrregues del vent. La porta es classifica des de la CLASSE 0 fins a la CLASSE 5 (classificació de la càrrega del vent) i CLASSE A, B, C (classificació de la fletxa relativa frontal). On la màxima classificació és de C5.

aislamiento_termico_puertas

Aïllament tèrmic UNE-EN ISO 10077-2:2003:
La transmitància tèrmica és la quantitat de calor que s’intercanvia amb l’exterior. Aquest indica la quantitat d’energia que es perd quan travessa la superfície de la porta. Quant menor sigui el valor del coeficient major serà la qualitat del producte. El CTE permet un valor màxim de 3,10 W/m2k.

aislamiento_acustico_puertas

Contra el soroll UNE-EN ISO 10140:2011:
L’aïllament acústic d’una porta és la capacitat que té aquesta de contrarestar el soroll de l’exterior. El soroll a l’interior d’un edifici de 60 dB, la reducció sonora de les portes ofereix un ambient similar al bosc. I en el cas de les de les portes d’exterior amb un soroll del carrer de 80 dB un ambient similar a una biblioteca.

antibalistica_puerta

Resistència a la bala UNE-EN 1522:1999:
Classifica les portes en funció de la seva resistència a l’impacte de la bala amb revòlvers o pistoles, rifles o escopetes contra la porta.

ciclos_durabilidad_llave_puertas

Durabilitat UNE-EN 1191:2013:
Classifica la durabilitat mecànica dels cicles d’obertura de les portes després d’un nombre definit de cicles de maniobra.

clase 4_puertas

Contra el robatori UNE-EN 1627:2011:
Classifica les portes en funció de la seva capacitat per a resistir intents d’entrada forçada utilitzant la força física i amb l’ajuda d’eines predefinides. Les portes es classifiquen amb classe de resistència 1 al 6 on la Classe 1 és la que menor resistència oposa a l’atac i la porta Classe 6 és la que presenta la màxima resistència.

antirobo_c4-c5

Contra el robatori UNE 85160:2013:
Norma complementària a la UNE-EN 1627:2011. Estableix criteris addicionals per a la classificació de les portes centrant l’atac de manera exclusiva al sistema de tancament (pany, protector i cilindre). La normativa europea (mínim CLASSE 3) cal afegir el nivell de resistència del sistema de tancament: A (mitjà) / B (alt) / C (màxim).